Fondacija spaja ljude koji imaju ideje sa onima koji imaju sredstva da ih sprovedu u djelo.
Lokalna fondacija čini isto to – samo na lokalu, u jednom kraju! I baš je to često čini snažnom, produktivnom i transparentnom!

Uticaj lokalnih fondacija na društvene promjene
u lokalnim zajednicama (pdf)

Učimo sa…
Lokalnim fondacijama iz Rumunije (pdf)

Sestra, brat – ili tek neko kome je stalo (pdf)

Povezivanje lokalnih fondacija
sa ciljevima održivog razvoja (pdf)

Lokalne fondacije u Srbiji (pdf)

LINKOVI:

Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
Ovim zakonom uređuje se osnivanje, registrovanje, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija koji izaberu da se registruju na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno od kojih se zahtijeva da se registruju u skladu s ovim zakonom.

Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine
Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak udruženja i fondacija, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno udruživanje građana i pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija.

The European Community Foundation Initiative (ECFI)
Evropska inicijativa za lokalne fondacije je mreža posvećena jačanju i promociji pokreta fondacija zajednice u Evropi.

Global fund community foundations (GFCF)
Globalni fond podržava pojedinačne lokalne fondacije i njihove mreže i radi na promociji lokalne filantropije.

Federacija rumunskih lokalnih fondacija
Mreža lokalnih fondacija iz Rumunije, koja koordiniše i promoviše zajedničke aktivnosti devetnaest fondacija iz ove zemlje.

Lokalnefondacije.rs
Veb-sajt programa “Fondacija našeg kraja” za Srbiju